Przedstawiamy kandydatów do Rady Dyrektorów P&SFCU

Opublikowano

Wiadomości

Biografie kandydatów do Rady Dyrektorów Naszej Unii – Wybory 2017

Dnia 5-go lutego 2017 r., Komisja Nominacyjna przekazała Marzenie Wierzbowskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów PSFCU, nominacje do udziału w wyborach. Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczącą Rady Dyrektorów PSFCU. W jej składzie znaleźli się: Franciszek R. Piwowarczyk (Przewodniczący), Dorota Andraka, Małgorzata Czajkowska, Dariusz Pawluczuk, oraz Tomasz Szybowski.

Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

 1. Ryszard Bąk
 2. Halina Bielowicz
 3. Barbara Chrostowski
 4. Kacper Grabinski
 5. Małgorzata Gradzki
 6. Karol Kurzątkowski
 7. Karol Kwiatkowski
 8. Mec. Severyn Rębisz
 9. Robert Truszkowski
 10. Marzena Wierzbowska
 11. Leszek Wojtkowski

NOTY BIOGRAFICZNE KANDYDATÓW

RYSZARD BĄK
Członek PSFCU od 2011 r.
Zatrudnienie: Pracownik sektora publicznego w Urzędzie ds. Mieszkaniowych Miasta Nowy Jork (od 1997 r.); Kierownik w Auffray Co., firmie wykonującej reprodukcje francuskich mebli w stylu prowincjalnym (1992-1997).
Wykształcenie: Dyplom bakałarza w dziedzinie komputerowych systemów informatycznych w administracji publicznej, John Jay College (2009 r.); Uzyskał świadectwo dyplomowe Wyższej Szkoły Zawodowej w dziedzinie inżynierii radiowej i telewizyjnej, Polska (1990 r.)
Przynależność do organizacji: Członek Rady Dyrektorów PSFCU (od 2014 r.), obecnie pełni funkcję Skarbnika; Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników “Polonia Technica” (od 1998 r.), obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego; Członek Rady Kierowniczej Bay Club (2006-2012), obecnie Wiceprzewodniczący Rady; Wiceprzewodniczący Polskiego Domu Narodowego (2006-2011).

HALINA BIELOWICZ
Członkini PSFCU od 2015 r.
Zatrudnienie: Prezes firmy H.L.B. Accounting and Income Tax Preparation (od 1991 r. oraz 1982-1988); Zastępca dyrektora w departamencie do spraw instytucji finansowych (1991-1999); Dyrektor do spraw finansowych w Polamer, Inc. (1982-1988).
Wykształcenie: Dyplom bakałarza w dziedzinie zarządzania, University of Illinois, IL (1970)
Przynależność do organizacji: Członek organizacji komitetu Chicago-Warszawa, Sister Cities International (od 1994 r.); Członkini Legion of Young Polish Women (od 1992 r.), Skarbnik (2012-2015); Przewodnicząca Balu Amarantowego (2004 r. i 2013 r.); Członkini Agencji Usług Socjalnych, Norwest Board of Metropolitan Family Services (od 2005 r.); Przewodnicząca, Polish Woman’s Alliance of America, Group #43; Przewodnicząca, Polish-American Action Committee; Członkini Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Illinois (since 1970).

BARBARA  CHROSTOWSKI           
Członkini PSFCU od 1992 r.
Zatrudnienie: Główny Menadżer w firmie Phoenix Construction (od 1998 r.); Kierownik i właściciel Sports Bar Polonia (2000-2016).
Wykształcenie: Kursy zarządzania biznesem, Baruch College, NY*; Licencja Notariusza Publicznego (2008 r).
Przynależność do organizacji: Członkini klubu sportowego Polonia NY Soccer Club (od 1998 r.); obecnie kierownik drużyny piłki nożnej.

KACPER GRABIŃSKI
Członek PSFCU od 2009 r.
Zatrudnienie: Audytor w międzynarodowej instytucji finansowej w Nowym Jorku (od 2012 r.); Księgowy/ Asystent w Jepol Construction (2012-2013); Księgowy w A&W Tax Service (2011, 2012)*.
Wykształcenie: Magister zarządzania (MBA) w dziedzinie księgowości, Graduate School of Business Administration, Fordham University (2013); Dyplom bakałarza w dziedzinie księgowości, Gabelli School of Business, Fordham University (2012)*.
Przynależność do organizacji: Ligi koszykarskie Heroes, RPSA i ZogSports (od 2005 r.)

MAŁGORZATA GRADZKI
Członkini PSFCU od 1986 r.
Zatrudnienie: Koordynator Usług Prawnych dla Catholic Charities, Diecezja Rockville Centre (od 1997 r.); akredytowana przez Imigracyjną Radę Apelacyjną; Dyrektor Polskiej Szkoły im. św. Władysława na Long Island (od 1986 r.); Koordynator Programudla Dorosłych w Farmingdale HS (1995-2008).
Wykształcenie: Ekonomista, Wrocław, Polska (1983 r.); Uzyskała profesjonalny certyfikat w zakresie prawa imigracyjnego w Catholic Legal Immigration Network, Inc., Washington, DC.
Przynależność do organizacji: Przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU (od 2016 r.), 2-gi Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Członkini Rady (2011-2016); Koordynator egzaminu z języka polskiego LOTE (Language Other Than English) w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (od 2014 r.); Koordynator Egzaminu z Języka Polskiego, Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej (1995-2014); Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Pododdział na Long Island (2010-2015); Dyrektor Polskiego Klubu Narodowego w Hempstead, NY, (1995-2015); Członkini American-Polish Council of Long Island, NY (2000-2013).

KAROL KURZĄTKOWSKI
Członek PSFCU od 2002 r.
Zatrudnienie: Zastępca radcy generalnego w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej, Nowy Jork (od 2016 r.); Starszy doradca podatkowy w Deloitte LLP, New York (2013-2016); Praktykant w biurze radcy generalnego w Bancorp, Inc. (2011-2013); współpracownik Urzędu Skarbowego USA (2012).
Wykształcenie: Doktor prawa, St. John’s University School of Law (2013); Dyplom bakałarza w dziedzinie ekonomii, NYU College of Arts and Science, (2010)*
Przynależność do organizacji: Członek Stowarzyszenia Adwokatów stanu Nowy Jork; Członek Centrum Polsko-Słowiańskiego; pełnił funkcję Sekretarza w Multilingual Legal Advocates Society of St. John’s Law School.*

KAROL KWIATKOWSKI                   
Członek PSFCU od 1996 r.
Zatrudnienie: Licencjonowany broker obrotu nieruchomościami, Douglas Ellamn (od 2016 r.); Licencjo- nowany broker obrotu nieruchomościami, Misrahi Realty (2016 r.); Wlaściciel i zarządca Restauracji Goodfellas w Nowym Jorku (2010-2016).
Wykształcenie: Dyplom bakałarza w dziedzinie administracji, program zarządzania biznesem, Baruch College (2010 r.); Licencja brokera obrotu nieruchomościami (2010 r.).
Przynależność do organizacji: Członek Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce; Członek Zrzeszenia Brokerów Obrotu Nieruchomościami Stanu Nowy Jork.

MEC. SEVERYN RĘBISZ
Członek PSFCU od 2004 r.
Zatrudnienie: Założyciel i adwokat kancelarii prawnej Rebisz Law Firm od 2016 r.; Asystent Prawny/ Młodszy Prawnik w kancelarii Marzec Law Firm, LLC (2013-2016); Praktykant w Klinice ds. Prewencji Kryminalnej, Uniwersytet Fordham (jesień 2011); Praktykant w Biurze Obrońcy Publicznego w hrabstwie Rockland (lato 2011)*; Praktykant w Izbie Odwolań w Biurze Prokuratora Okręgowego w hrabstwie Rockland (lato 2010)*
Wykształcenie: Doktor prawa, Fordham University, School of Law, NY (2011); Dyplom bakałarza w dziedzinie prawa karnego, University of Richmond, VA (2007).
Przynależność do organizacji: Członek Stowarzyszenia Adwokatów stanu Nowy Jork; Członek Stowarzyszenia Adwokatow stanu New Jersey; Członek Stowarzyszenia Adwokatów hrabstwa Queens; Członek National Trial Lawyers, Top 40 Under 40.

ROBERT  TRUSZKOWSKI
Członek PSFCU od 2004 r.
Zatrudnienie: Kontroler w spółce należącej do Fortune Global 100 (od 2016 r.); Kierownik ds. Operacji Finansowych, Dział Kontroli Operacji Finansowych (2014-2016); Kierownik ds. planowania finansowego  i analiz, Marriott International (2011-2014); Analityk finansowy, dział planowania finansowego i analiz oraz systemów elektronicznych, Lockheed Martin (2008-2011).
Wykształcenie: Magister zarządzania (MBA), specjalizacja w zakresie finansów, Uniwersytet Notre Dame (2008 r.); Licencjat w zakresie finansów spółek i marketingu, New York University, Stern School of Business (2006 r.)
Przynależność do organizacji: Członek Centrum Polsko-Słowiańskiego; Członek Klubu Notre Dame północnej części stanu New Jersey.

MARZENA WIERZBOWSKA        
Członkini PSFCU od 2000 r.
Zatrudnienie: Samozatrudniona jako inwestor giełdowy (od 2009 r.); Dyrektor programu pomocy socjalnej i prawnej w Polskiej Fundacji Kulturalnej (2009 r.); Pracownik socjalny w Centrum Polsko-Słowiańskim (2001-2009); Dyrektor programu działalności społecznej w CPS oraz koordynator programu ESL (bezpłatnych lekcji języka angielskiego).
Wykształcenie: Dyplom bakałarza w dziedzinie psychologii, New York University (2005 r.); Ukończyła program szkolenia kadry kierowniczej na Universytecie Columbia – Graduate School of Business (2012 r.); Nauki polityczne i dziennikarstwo, Warszawa, Polska (1999 r.)*.
Przynależność do organizacji: Sekretarz Rady Dyrektórow PSFCU (2016 r.); Przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU (2011-2013); Członkini Rady Dyrektorów PSFCU (2007-2013 i od 2014 r.).

LESZEK WOJTKOWSKI                 
Członek PSFCU od 1995 r.
Zatrudnienie: Import/eksport maszyn rolniczych (od 2012 r.); Inwestor i deweloper na rynku nieruchomości (od 2012 r.)*; Zastępca Głównego Inżyniera w Union Club of New York, (1998-2011).
Wykształcenie: Dyplom Technikum Rolniczego, Polska (1989 r.); Dyplom kursu ekonomii rolnictwa, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Polska (1990 r.)*; Kursy w zakresie rolnictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polska *.
Przynależność do organizacji: Główny Porządkowy w Kościele Św. Stanislawa Kostki (od 2012 r.); Członek Komitetu Parafialnego Kościoła Św. Stanisława Kostki (od 2012 r.); Wolontariusz w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Marii Konopnickiej (od 2012 r.)

*Informacja nie mogła być zweryfikowana. Mimo, że informacja nie mogła być zweryfikowana, PSFCU nie stwierdza, że podana informacja jest niewłaściwa, lecz że nie mogła być niezależnie potwierdzona przed datą wysyłki tego zawiadomienia.

Niniejsze tłumaczenie na język polski zostało przygotowane dla Państwa wygody. Obowiązuje wersja w języku angielskim.

Roczne Zebranie w Clark >>>