Wybory do Rady Dyrektorów P-SFUK 2017 – Komunikat Naszej Unii

Opublikowano

Wiadomości

Komunikat o dorocznym walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i Procedurach Wyborczych Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Do Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU odbędzie się w niedzielę, 7 maja 2017 r. w Polskiej Fundacji Kulturalnej, 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje czterech członków Rady Dyrektorów dobiegają końca, cztery miejsca będą dostępne. W związku z tym, czterech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie.

Dnia 5-go lutego 2017 r., Komisja Nominacyjna przekazała Marzenie Wierzbowskiej, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów PSFCU, nominacje do udziału w wyborach. Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczącą Rady Dyrektorów PSFCU. W jej składzie znaleźli się: Franciszek R. Piwowarczyk (Przewodniczący), Dorota Andraka, Małgorzata Czajkowska, Dariusz Pawluczuk, oraz Tomasz Szybowski.

Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

    Ryszard Bąk
    Halina Bielowicz
    Barbara Chrostowski
    Kacper Grabinski
    Małgorzata Gradzki
    Karol Kurzątkowski
    Karol Kwiatkowski
    Mec. Severyn Rębisz
    Robert Truszkowski
    Marzena Wierzbowska
    Leszek Wojtkowski

Członkowie, którzy chcieliby zostać dodani do listy kandydatów muszą złożyć petycję. Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora PSFCU musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do głosowania oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję. Każdy kandydat musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko dyrektora są określone w statucie PSFCU.

W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w PSFCU. Tylko oryginalne, otrzymane z PSFCU petycje są ważne – kopie nie będą akceptowane. Zestawy petycji będą dostępne w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Drive, Fairfield, NJ, oraz w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL. Pytania w sprawie petycji należy kierować do Compliance Departament, numer telefonu: 973-808-3240 wewn. 6119. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi dokumentami muszą zostać złożone w PSFCU nie później niż do godz. 19:00, w czwartek 23 marca 2017 r. w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Dr., Fairfield, NJ, lub w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, Il. Statut PSFCU wymaga, aby petycja była podpisana przez minimum 500 uprawnionych członków. Jeżeli zostanie stwierdzone, że informacja wymagana od podpisującego petycję jest niepełna lub nieprawidłowa, podpis danej osoby zostanie unieważniony.

Lista wszystkich kandydatów startujących w wyborach zostanie wywieszona do dnia 2 kwietnia 2017 r. w oddziałach PSFCU.

Karty do głosowania będą wysłane nie później niż 7 kwietnia 2017 roku do wszystkich Członków kwalifikujących się do udziału w wyborach. Każdy z Członków upoważniony jest do jednego głosu, bez względu na liczbę posiadanych kont. Wybory odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne będzie dostępne wyłącznie dla użytkowników bankowości internetowej PSFCU. Szczegółowe instrukcje głosowania znajdą się na kartach do głosowania. Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 2 maja 2017 r. do godziny 23:59 czasu wschodniego USA (EST).