Nasza misja / Our Mission

Polska Fundacja Kulturalna została powołana do życia w celu wzbogacania dwóch kultur – amerykańskiej i polskiej. Realizując to założenie, Polska Fundacja Kulturalna organizuje i sponsoruje różnorodne wydarzenia naukowe, edukacyjne i sportowe. W szczególności:

 • organizuje naukę języka angielskiego i języka polskiego oraz zajęcia artystyczne i inne programy humanistyczne; są to zajęcia odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom osób polskiego i niepolskiego pochodzenia.
 • prowadzi polską bibliotekę i czytelnię oraz przygotowuje wystawy, ukazujące polskie, amerykańskie i światowe osiągnięcia artystyczne i naukowe.
 • z myślą o nowo przybyłych Polakach organizuje porady z zakresu prawa imigracyjnego, edukacji i innych dziedzin życia.
 • regularnie przyznaje stypendia naukowe dla studentów polskiego pochodzenia, spełniających określone przez fundatorów kryteria, ponadto okresowo prowadzi programy w zakresie międzynarodowej wymiany studentów.
 • udostępnia sale na koncerty, przedstawienia i inne występy.
 • organizuje programy prezentujące i promujące polskie tradycje.

– – –

The Polish Cultural Foundation was established to enrich two cultures – American and Polish. To implement it, the Polish Cultural Foundation organizes and sponsors various scientific, educational and sports events. Especially:

 • organizes English and Polish language learning as well as artistic classes and other humanities programs; these are classes that meet the interests and needs of people of Polish and non-Polish origin.
 • runs the Polish library and reading room and prepares exhibitions showing Polish, American and world artistic and scientific achievements.
 • With newly arrived Poles in mind, it organizes advice on immigration law, education and other areas of life.
 • it regularly awards research scholarships to students of Polish origin who meet the criteria specified by the founders, and also periodically runs international student exchange programs.
 • provides rooms for concerts, plays and other performances.
 • organizes programs presenting and promoting Polish traditions.